Lagar och regleringar

Rätten för privatpersoner att importera vin för eget bruk är en följd av Sveriges EU-medlemskap och är rättsligt fastställt genom den så kallade Rosengrendomen från 2007. De svenska företag som säljer vin över nätet verkar genom EUs fria rörlighet för varor och tjänster. Genom nätvinhandeln så har svenskarna samma möjligheter som andra EU-medborgare att efterfråga Europas och världens rika vinutbud. Tack vare e-handel kan därför mat-och vinintresserade konsumenter efterfråga ett vinsortiment som är bredare än Systembolagets. Nätvinhandeln är ett komplement till Systembolaget.


Regeringens förslag och synpunkterna från Nätvinhandlarnas Branschorganisation på förslaget
Svenska regeringen har förberett ett förbud av nätvinhandel, något som skulle strida mot EUs regelverk och få Sverige fällt i EU-domstolen. 

Socialdepartementet publicerade den 3 oktober 2016 en promemoria (DS 2016:33) som föreslår att e-handel med vin från annat EU-land till Sverige förbjuds. Om lagförslaget genomförs kommer Nätvinhandlarnas branschorganisation att anmäla Sverige för brott mot EU-fördraget. Sverige kommer sannolikt att fällas i EU-domstolen. Promemorian bortser från att en korrekt tillämpning av EU-domstolens synsätt och tidigare praxis innebär att det föreslagna förbudet endast får införas om det åsyftade skyddet för folkhälsan inte kan uppnås på andra sätt som är mindre ingripande mot den fria rörligheten. Därför skulle EU-domstolen sannolikt komma fram till att förbudet inte är nödvändigt och proportionerligt. Vi hoppas nu att regeringen lyssnar på kritik från remissinstanserna och låter svenskarna fortsätta ha samma möjligheter som andra EU-medborgare att efterfråga Europas och världens rika vinutbud.

Regeringens förslag

Sammanfattning av synpunkter från Nätvinhandlarnas Branschorganisation

Remissvar från Nätvinhandlarnas Branschorganisation

Omfattande remisskritik mot Socialdepartementets förslag
Socialdepartementets förslag möttes av omfattande remisskritik. Nätvinhandlarnas branschorganisation har sammanställt de inkomna remissvaren. Sammanställningen visar att socialdepartementets förslag får hård kritik från remissinstanserna. Av de 61 svenska instanser som lämnat synpunkter har en majoritet antingen avstyrkt förslaget eller ifrågasatt delar av förslaget. Därutöver har departementet mottagit skrivelser från avsändare i annat EU-land som underkänner förslagets förenlighet med EUs inre marknad.

Läs hela remissammanställningen


Nuvarande regleringar och riktlinjer