Nätvinhandlarnas branschorganisations kommentar till Alkotaxidomen i EU-domstolen

EU-domstolens beslut med anledning av mål nr C 198/14, Visnapuu i Helsingfors hovrätt:

”Artiklarna 34 FEUF och 36 FEUF ska tolkas så, att de inte utgör hinder mot en medlemsstats lagstiftning, som den i målet vid den nationella domstolen, enligt vilken en säljare som är etablerad i en annan medlemsstat måste ha detaljhandelstillstånd för import av alkoholdrycker som är avsedda för detaljhandelsförsäljning till konsumenter som bor i den första medlemsstaten, när säljaren utför transporten av dessa drycker eller anlitar tredje man för denna transport, förutsatt att denna lagstiftning är ägnad att säkerställa förverkligandet av det mål som eftersträvas, i förevarande fall skydd för folkhälsa och allmän ordning, och förutsatt att detta mål inte kan uppnås på ett minst lika effektivt sätt genom mindre ingripande åtgärder och att denna lagstiftning inte utgör ett medel för godtycklig diskriminering eller innefattar en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att avgöra huruvida så är fallet.”

NVB:s kommentar:

EU-domstolen konstaterar som förväntat att Finland fortsatt har rätt till monopol på alkohol i butik. EU-domstolen är lika förväntat tydlig med att handelshinder som inte kan bevisas vara absolut nödvändiga för att beskydda folkhälsan är ett brott mot EU-rätten. EU-domstolen överlåter bedömningen av vad som är proportionerligt och nödvändigt för att uppnå det skydd mot folkhälsan som är syftet till de finska domstolarna.

Om Helsingfors hovrätt, och i förlängningen kanske också Högsta Domstolen i Finland, gör samma bedömning som den svenska alkoholleveransutredningen, och därefter flera tunga remissinstanser, gjorde 2014 så kommer man att döma till Finlands nackdel.

En jämförelse med svensk lagstiftning

Den svenska alkohollagstiftningen baseras bl. a på den s k Rosengrendomen från 2007. Alkohollagen, liksom de senaste årens alkoholutredningar har konstaterat att distansförsäljning av vin är i enlighet med gällande EU-rätt.

Sverige skall, om man ämnar införa handelsrestriktioner, bevisa att det är ett hot mot folkhälsan om EU-baserade vinbutiker på nätet erbjuder vin på precis samma sätt som Systembolaget och dess leverantörer gör. NVB finner det därför osannolikt att lagförslag som innehåller diskriminerande handelshinder läggs fram.

Kort sagt är det enligt gällande EU-rätt lika lagligt för vinbutiker på nätet att t ex driva alkoholförsäljning med vinstintresse som det är för Systembolaget och alla deras leverantörer.

  • -Vi känner oss trygga i att svenska domstolar, liksom Marknadsdomstolen i t ex sin dom i våras, gör en korrekt bedömning om det, mot förmodan, skulle bli aktuellt, säger Ole Nielsen, styrelseordförande i NVB.

KONTAKT: Ole Nielsen, styrelseordförande i NVB:on@winefinder.dk eller 0709 43 34 38

Riktlinjer

Som medlem i Nätvinhandlarnas Branschorganisation, vars ändamål är att etablera och upprätthålla en branschpraxis för svenska nätvinhandlare till gagn för svenska vinkonsumenter och en sund alkoholkultur, förbinder man sig att följa de bestämmelser som föreskrivs i organisationens riktlinjer.

Detta syftar till att skapa en tydlig skiljelinje mellan de aktörer som är beredda att skriva under på att man sköter sig och de som, av någon anledning, inte är det.

Förbindelse om lagenlighet
Lagenlighet

  • Att för sin verksamhet ha och leva upp till alla relevanta och nödvändiga tillstånd hos relevanta myndigheter, exempelvis att registrera sig hos Skatteverket och betala punktskatten.
  • Att i sin verksamhet följa svensk lagstiftning för marknadsföring av alkoholprodukter.
  • Att i sin verksamhet följa Alkoholgranskningsmannens och Konsumentverkets riktlinjer för marknadsföring av alkoholprodukter
  • Att i sin verksamhet tillämpa svensk konsumenträtt vid e-handel, inklusive vad som är föreskrivet om retur- och ångerrätt.
  • Att säkerställa att en noggrann rutin för ålderskontroll, att mottagaren inte är påverkad av alkohol eller droger samt att ingen langning misstänks finns och efterlevs av den som utför leveransen.
Publicerad i Uncategorized