Riktlinjer för våra medlemmar

Som medlem i Nätvinhandlarnas Branschorganisation, vars ändamål är att etablera och upprätthålla en branschpraxis för svenska nätvinhandlare till gagn för svenska vinkonsumenter och en sund alkoholkultur, förbinder man sig att följa de bestämmelser som föreskrivs i organisationens riktlinjer.

Detta syftar till att skapa en tydlig skiljelinje mellan de aktörer som är beredda att skriva under på att man sköter sig och de som, av någon anledning, inte är det.


Förbindelse om lagenlighet

Lagenlighet

 • Att för sin verksamhet ha och leva upp till alla relevanta och nödvändiga tillstånd hos relevanta myndigheter, exempelvis att registrera sig hos Skatteverket och betala punktskatten.
 • Att i sin verksamhet följa svensk lagstiftning för marknadsföring av alkoholprodukter.
 • Att i sin verksamhet följa Alkoholgranskningsmannens och Konsumentverkets riktlinjer för marknadsföring av alkoholprodukter
 • Att i sin verksamhet tillämpa svensk konsumenträtt vid e-handel, inklusive vad som är föreskrivet om retur- och ångerrätt.
 • Att säkerställa att en noggrann rutin för ålderskontroll, att mottagaren inte är påverkad av alkohol eller droger samt att ingen langning misstänks finns och efterlevs av den som utför leveransen.

Särskilt om styrelsen och dess befogenheter

Då man som styrelseledamot är förtroendevald ligger det förstås i styrelsens intresse att försöka försäkra sig om att sådana beslut som avses ovan är så förankrade bland medlemmarna som möjligt.

Styrelsen behöver kunna ta ställning till ett antal praktiska frågor för att kunna utföra sitt uppdrag på ett bra sätt. Det kan röra hemsidan, bankgirot och så vidare. Styrelsen har därför mandat att ta nödvändiga beslut i den löpande verksamheten för att kunna utföra sitt uppdrag så bra som möjligt utan att kalla till extrastämma för att säkra ett majoritetsbeslut.

Styrelsen måste också ha mandat att se till att innehållet i upprättade dokument/riktlinjer när sådana är på plats är uppdaterat och i ett sådant skick att man kan visa utomstående (exempelvis media) att medlemmarna verkligen förbundit sig till något konkret kring de frågor som diskuterades i april, d v s etik, moral och att följa svensk lagstiftning på alla sätt.

Styrelsen ska fortlöpande under verksamhetsåret hålla medlemmarna underrättade om sitt arbete och sin planering.

Har du förslag på hur en sak ska lösas är du varmt välkommen att kontakta styrelsen.

Situationer då styrelsen ska kalla till extrastämma

Styrelsen kan kalla till extrastämma när som helst, men ska göra så vid den punkt fem nya medlemmar anslutit sig sedan föregående stämma.

I händelse av klagomål och regelbrott

 • Vem som helst kan rikta klagomål mot en medlem som man uppfattat brutit mot svensk lagstiftning eller våra riktlinjer.
 • Om ett klagomål riktas mot en medlem är det upp till styrelsen att vid behov utfärda en varning.
 • För att bedöma om ett behov finns ska styrelsen eller den styrelsen förordnar undersöka det klagomålet berör och därefter göra en bedömning om huruvida vad medlemmen gjort brutit mot svensk lagstiftning eller mot dessa riktlinjer.
 • Om styrelsen bedömer att klagomålet är befogat ska styrelsen utfärda en varning.
 • En varning ska vara skriftlig. En kopia på varningen ska skickas till övriga medlemmar. Den som varnats skall:
  • Omedelbart meddela om han eller hon har för avsikt att rätta sig.
  • Omedelbart meddela en skälig tid inom vilken man tänker genomföra rättelsen.
 • Om en medlem som varnats enligt vad som föreskrivits ovan inte svarar på varningen eller inte vidtar någon åtgärd ska styrelsen besluta om uteslutning och meddela övriga medlemmar om beslutet.
 • När en medlem utesluts stryks man från medlemslistan, förlorar rätten till sin inbetalda medlemsavgift och rätten att använda sig sådant material (inklusive organisationens logotyp) som enbart får användas av medlemmar.
 • När styrelsen meddelat sitt beslut ska styrelsen skicka ut ett pressmeddelande för att markera att branschorganisationen offentligt tar avstånd från den uteslutne medlemmen.