Stadgar för Nätvinhandlarnas branschorganisation

Om föreningen

 1. Föreningens namn är Nätvinhandlarnas branschorganisation.
 2. Föreningens sätessort är Helsingborgs kommun.
 3. Styrelseordförande är föreningens talesperson.
 4. Föreningen drivs av sina medlemmar på ideell basis och utan vinstintresse.
 5. Föreningens ändamål är att etablera och upprätthålla en branschpraxis för svenska nätvinhandlare till gagn för svenska vinkonsumenter och en sund alkoholkultur.

Medlemskap i föreningen

 1. Föreningen är öppen för alla nätvinhandlare under de förutsättningar som anges nedan.
 2. Medlem ska betala medlemsavgift. Medlemsavgiftens belopp beslutas årligen vid föreningsmötet.
 3. För att beviljas medlemskap förbinder sig medlemmen att följa de interna riktlinjer (branschpraxis) som föreningen eller dess styrelse beslutat om.
 4. En medlem som inte betalar sin medlemsavgift eller bryter mot föreningens stadgar eller riktlinjer kan efter en skriftlig varning uteslutas av föreningsmötet eller styrelsen.

Föreningsmöte (årsmöte)

 1. Vid föreningsmötet har varje medlem rösträtt.
 2. Varje medlem har en röst.
 3. Vid föreningsmötet ska beslut fattas efter omröstning.
 4. Vid omröstning vinner det beslut som får enkel majoritet.
 5. Föreningsmötet ska ske en gång om året i juni månad efter kallelse från styrelsen.
 6. Föreningsmötet beslutar om tillsättandet av föreningens styrelse och styrelseordförande, fastställandet av medlemsavgiftens belopp samt i övrigt besluta om sådana frågor som rör föreningens mål och verksamhet.
 7. Föreningsmötet beslutar om föreningen ska upphöra och hur föreningens eventuella tillgångar i sådana fall ska fördelas mellan medlemmarna.

Styrelsen

 1. Styrelsen väljs av föreningens medlemmar vid föreningsmötet.
 2. Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i föreningen vid sitt förordnande.
 3. Styrelsen består av tre ledamöter med en mandattid om ett år.
 4. Styrelsens ordförande är föreningens talesperson och firmatecknare.
 5. Styrelsen kan under verksamhetsåret kalla till ett extrainsatt föreningsmöte.

Verksamheten

 1. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper från juni månad innevarande år till juni månad nästföljande år.
 2. Grunden för föreningens verksamhet är att med hjälp av egna riktlinjer för exempelvis marknadsföring säkerställa efterlevnad av svensk lagstiftning för marknadsföring av alkoholprodukter (vin).
 3. Föreningen ska också, genom den eller de talespersoner man väljer, bidra till samtalet i det offentliga rummet i frågor som rör vin och vinhandeln.

Ändringar i föreningsstadgarna

 1. Ändringar i föreningsstadgarna beslutas av föreningsmötet.