Våra kommentarer till Systembolagets leverantörsinformation 9 mars

Systembolaget har gått ut med information till sina leverantörer kring nätvinhandeln som innehåller en rad felaktigheter. Här är Systembolagets påståenden och våra kommentarer till detta.

Systembolagets påstående: ”Det har den senaste tiden förts en debatt i media, där bland annat aktörer som är aktiva inom nätvinhandel har gjort gällande att regeringens förslag att tydliggöra regelverket kring privat införsel av alkohol skulle strida mot EU-rätten och sakna betydelse för folkhälsan.”

Vår kommentar: Nätvinhandlarnas branschorganisation (”NVB”) baserar sin information på merparten av de juridiska experternas tolkning av EU-rätten. Folkhälsomyndigheten, Systembolagets leverantörer och många andra tunga remissinstanser anser att regeringens förslag strider mot EU-rätten.

Systembolagets påstående: ”Systembolaget har ensamrätt på detaljhandel med alkoholdrycker i Sverige och denna ensamrätt inbegriper även näthandel. Många av de näthandelsupplägg som förekommer och debatteras är därför, enligt Systembolaget, redan utifrån dagens regelverk olagliga. 

Vår kommentar: Distansförsäljning är precis som det låter; försäljning från distans. Alltså inte näthandel i Sverige utan försäljning till Sverige.

Systembolagets påstående: ”De är också olyckliga ur ett folkhälsoperspektiv eftersom de syftar till att öka tillgängligheten på alkohol i samhället på ett sätt som strider mot svensk alkoholpolitik.”

Vår kommentar: Enligt all tillgänglig statistik och forskning så har alkoholkonsumtionen minskat betydligt sedan distansförsäljning av alkohol blev tillåten 2007.

Systembolagets påstående: ”Liksom andra remissinstanser som Konkurrensverket, Tullverket och Skatteverket så ser Systembolaget positivt på det pågåendet lagstiftningsarbetet som syftar till att ytterligare förtydliga spelreglerna rörande detaljhandel med alkohol i Sverige. I likhet med remissinstanser som till exempel. Konkurrensverket bedömer Systembolaget att förslaget är förenligt med EU-rätten.”

Vår kommentar: i likhet med bland annat Svea Hovrätt, Göta Hovrätt, Advokatsamfundet, Kommerskollegium och Juridiska Fakulteten vid Stockholms Universitet och Sveriges ledande advokatfirmor anser Nätvinhandlarnas branschorganisation inte att förslaget är förenligt med EU-rätten.

Systembolagets påstående: ”Det som är relevant är att Sverige agerar på ett systematiskt och sammanhängande sätt i utövandet av alkoholpolitiken och regeringens förslag främjar en sådan utveckling.”

Vår kommentar: Det som är relevant borde vara vad som är bra för folkhälsan. Mängdrabatterade lådviner, vilket är merparten av Systembolagets vinförsäljning skapar enligt CAN högriskkonsumenter.

Systembolagets påstående: ”Argument som går ut på att ett förtydligande av reglerna om privat införsel i dagsläget skulle ha marginell effekt på den totala alkoholkonsumtionen i Sverige saknar därför betydelse ur ett EU-rättsligt perspektiv.”

Vår kommentar: En ren osanning.

•Artikel 34 i fördraget om EU:s funktionssätt (FEUF) förbjuder importrestriktioner och andra former av hinder och kontroll av import mellan EU:s medlemsstater.

•Artikel 37 i FEUF handlar om bestämmelser om anpassning av statliga handelsmonopol. Statliga monopol ska anpassas på ett sådant sätt att ingen diskriminering med avseende på anskaffnings-och saluföringsvillkor föreligger mellan medlemsstaternas medborgare. •Genom Rosengrendomen 2007 bekräftade EU-domstolen privatpersoners rätt att importera alkoholhaltiga drycker och att Artikel 34 skall tillämpas på sådan import.

•Samtliga domar i EU-domstolen (inklusive Alkotaxi) har bekräftat EU-domstolens synsätt i Rosengrendomen. Vasa hovrätt och alliansregeringens utredare Jörgen Hettne har gjort samma bedömning.

•EU-rätten tydlig: Artikel 34 ska tillämpas och restriktioner måste vara proportionerliga.

Systembolagets påstående: ”Ett tydliggörande av reglerna om privat införsel av alkohol är därtill en central del i bevarandet av den svenska alkoholpolitiken och därmed även av stor betydelse för folkhälsan. Tydliggörandet är också i överensstämmelse med det EU-rättsliga regelverket och dess krav på att den svenska regleringen ska vara logisk, systematisk och konsekvent.”

Vår kommentar: En alternativ sanning (till). Systembolaget vet förhoppningsvis att Folkhälsomyndigheten m fl. har rätt i att distansförsäljningen inte påverkar folkhälsan negativt. Alkohollagen är extremt tydlig avseende Systembolagets monopol på alkoholförsäljning inom Sverige. Lika tydlig är den avseende att distansförsäljning av alkohol från annat EU-land är tillåten så länge man följer gällande regelverk och betalar svenska skatter.

Tycker du också att Systembolagets felaktiga påståenden om nätvinhandeln är problematiska? Dela och sprid gärna den här artikeln!

Publicerad i Uncategorized